Daugavpils Ziemassvētku tirdziņš

Dalyvavimo sąlygos

 

DALYVAVIMO SĄLYGOS (LT)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (RU)

RENGINIO DATA:

2017 m. gruodžio 2-3 d.

DARBO LAIKAS:

Gruodžio 2 d. 11 - 18 val.

Gruodžio 3 d. 10 - 16 val.

VIETA:

Daugavpils daudzfunkcionālais sporta komplekss, Stadiona iela 1, Daugavpils, Latvia

DAIKTŲ ATSIVEŽIMO LAIKAS

Daiktus atsivežti ir pradėti ruoštis Dalyvis gali 12 02 d. 8.00-10.30 val.

DAIKTŲ IŠSINEŠIMO LAIKAS

Daiktų susirinkimo ir išsivežimo laikas: 12 03 d. 16.00-18.00 val.

DALYVAVIMAS:

Bus priimami tik estetiškai atrodantys ir aukštos kokybės gaminiais prekiaujantys Dalyviai.

* Patvirtinami tik atrinkti Dalyviai, užsiregistravę į jų asortimentą atitinkančias kategorijas (kategorijos nurodytos žemėlapyje).

Organizatorius atrenka Dalyvius pagal jų parduodamų produktų kokybę ir originalumą.

REGISTRACIJOS TVARKA IR APMOKĖJIMAS:

Registracija vykdoma naudojantis registracijos forma svetainėje.

Gavus Dalyvio registracijos formą, ji yra patvirtinama ir išrašoma išankstinio apmokėjimo sąskaita. Sąskaitos išrašymas gali užtrukti iki 2 darbo dienų.

Neapmokėjus išankstinės sąskaitos per 3 darbo dienas ir nesulaukus iš Dalyvio jokio pranešimo, registracija gali būti panaikinta be įspėjimo.

Apmokėjus sąskaitą laiku, registracija bus patikrinta dar kartą ir atitikus visas sąlygas bus išsiųstas patvirtinimas el. paštu. Šis patvirtinimas rodo, kad Dalyvis sėkmingai užsiregistravo savo pasirinktoje vietoje.

Sąskaitos faktūros įteikiamos renginio metu.

DALYVIO EKSPOZICIJOS VIETA IR JOS ĮSIRENGIMAS:

Dalyvio ekspozicijos vieta yra be sienelių.

Dalyviui suteikiamos viena arba dvi kėdės. Visą kitą prekybinę įrangą savo lėšomis įsipareigoja pasiruošti Dalyvis.

Vietos yra be elektros.

Dalyvis ekspozicijos vietą pasirenka registracijos metu, naudodamasis registracijos formoje nuoroda „Rinktis vietą žemėlapyje“.  Ši vieta yra preliminari ir gali būti Organizatoriaus pakeista į kitą tokio pačio dydžio vietą.

Dalyviui perduodama ekspozicijos vieta ne vėliau kaip likus 2 val. iki renginio pradžios.

Dalyvio stendo konstrukcija ir daiktai neturi trukdyti greta esantiems Dalyviams ir negali viršyti registracijos formoje nurodyto ploto ribų. 

Dalyvio stendo konstrukcija ir daiktai neturi trukdyti greta esantiems Dalyviams ir negali viršyti registracijos formoje nurodyto ploto ribų.

DAIKTŲ ATSIVEŽIMO LAIKAS

Daiktus atsivežti ir pradėti ruoštis Dalyvis gali 12 02 d. 8.00-10.30 val. Po 10.30 išsikrovimo durys yra užrakinamos.

Neįsirengus ekspozicijos iki renginio pradžios - 11 val. -  Dalyviui gali būti skiriama 20 EUR bauda.

DAIKTŲ IŠSINEŠIMO LAIKAS

Daiktų susirinkimo ir išsivežimo laikas: 12 03 d. 16.00-18.00 val.

Susirinkus ekspoziciją anksčiau nei renginio pabaiga Dalyviui gali būti skiriama 20 EUR bauda.

ŽALOS ATLYGINIMAS:

Dalyvis įsipareigoja atlyginti Organizatoriui ir/ar tretiesiems asmenims bet kokią žalą, kuri būtų padaryta pasirengimo renginiui metu, renginio metu, ar demontuojant ekspoziciją dėl Dalyvio ar su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo.

REKLAMA:

Dalyvis turi teisę teikti paslaugas, reklamuotis arba atlikti prekybą tik paskirtame plote. Norint vykdyti veiklą už šio ploto ribų, būtina iš anksto susisiekti su Organizatoriumi.

Dalyvio produkcijos ar paslaugos reklama renginio metu ir pateikimo forma privalo atitikti LR teisės aktų reikalavimus, nežeminti žmogiškojo orumo, nepažeisti etikos normų bei lygių galimybių nuostatų. Už reklamos turinį ir jo atitikimą LR teisės akto reikalavimams atsako Dalyvis.

RĖMIMAS:

Norint tapti renginio rėmėjais prašome susisiekti su renginio Organizatoriumi.

APSAUGA:

Dalyvis pats atsako už savo daiktus jų atvežimo, išvežimo metu, jų apsaugą prieš renginį, renginio darbo metu ir renginiui pasibaigus.

BENDROSIOS SĄLYGOS:

Po renginio būtina palikti prekybinę vietą švarią ir tvarkingą, šiukšles išmesti į konteinerius. Kitu atveju numatoma bauda iki 30€.

Organizatorius pasilieka teisę keisti dalyvio ekspozicijos vietą, renginio vietą ir laiką prieš tai informavus Dalyvį.

Dalyvis turi teisę per 3 darbo dienas nuo informavimo, raštu atsisakyti dalyvauti renginyje ir atgauti 100 proc. Organizatoriui sumokėtų mokesčių.

Dalyviui praleidus šiame punkte nustatyto pranešimo apie atsisakymą dalyvauti renginyje terminą, dalyviui mokestis negrąžinamas.

Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų dėl patentų, firmos, prekybos ženklų ar kitokių nuosavybės teisių pažeidimo, susijusios su Dalyvio eksponuojamomis prekėmis ar paslaugomis.

Visas pretenzijas dėl renginio organizavimo Dalyvis turi teisę pareikšti raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki renginio pabaigos. Nepareiškus pretenzijų renginio metu, preziumuojama, kad Organizatorius savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir laiku.

Už viešosios tvarkos pažeidimus ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilakymą Dalyvis atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS:

Šios Dalyvavimo renginyje sąlygos ir Dalyvio Organizatoriui pateikta paraiška yra dvišalis Organizatoriaus ir Dalyvio susitarimas su visomis juridinėmis pasekmėmis.

Dalyvis, paspaudęs “Registruotis”, patvirtina savo įsipareigojimą laikytis šių Dalyvavimo sąlygų.

Dalyvis, sutikęs su šiomis sąlygomis, patvirtina savo įsipareigojimą jų laikytis.

Jei neradote atsakymų į jums kilusius klausimus šiose sąlygose, prašome susisiekti su Organizatoriumi nurodytais kontaktais.

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (RU)

ОРГАНИЗАТОР:

Фестивус, ЗАО
Код предприятия: 304438636
Эл. почта: kristina@festivus.lt
Телефон: +370 671 05128
Шоссе Раудондварис 164 a, LT-47173, Каунас, Литва

ДАТА СОБЫТИЯ:

2-3 декабря 2017 г.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

2-го декабря – 11:00-18:00

3-го декабря – 10:00-16:00

МЕСТО:

Daugavpils daudzfunkcionālais sporta komplekss, Stadiona iela 1, Daugavpils, Latvia

ЧАСЫ ОТКРЫТИЯ:

Участник может привезти и начать подготовку 2-го декабря 8.00-10.30

ЧАСЫ ЗАКРЫТИЯ:

Сбор вещей и часы вывозки 3-го декабря 16.00-18.00

УЧАСТНИК:

Лицо, зарегистрированное для участия на мероприятии и подтвержденное Организатором.

УЧАСТИЕ:

Для участия будут приглашены только те Участники, у которых есть эстетическая внешность, и которые будут продавать только высококачественные продукты.

* Подтверждаются только отобранные Участники, зарегистрированные на категории, соответствующие их ассортимент (категории указанные на карте).

Организатор отбирает Участников по качеству и оригинальности продаваемых продуктов.

ПОРЯДОК И ОПЛАТА РЕГИСТРАЦИИ:

Регистрация проходит при заполнении регистрационной формы на интернет сайте.

Получив регистрационную форму Участника, она подтверждается и Вам присылается счёт предоплаты. Выписывание счёта предоплаты может занят до двух рабочих дней.

Если счёт предоплаты не оплачивается в течении 3 рабочих дней, и при этом Организатор не получает сообщения от Участника, регистрация аннулируется без предупреждения.

Вовремя оплатив счёт предоплаты, регистрация проверяется ещё раз и, при соответствии всех условий, Вам присылается подтверждение на эл. почту. Подтверждение показывает, что Участник удачно зарегистрировался на выбранное место.

Счёты-фактуры предоставляются вовремя ярмарки.

ЦЕНА УЧАСТИЯ:

2x2 - 100 EUR

3x2 - 120 EUR

3X2 - 129 EUR (питание)

МЕСТО И ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ УЧАСТНИКА:

Место экспозиции участника является без стенок.

Участник получает одно или два кресла. Всё коммерческое оборудование подготавливается Участником собственными средствами.

Места без электричества.

Участник выбирает место экспозиции во время регистрации, при использовании ссылки на регистрационной форме «Выбрать место на карте». Место является предварительное и может быть изменено Организатором на другое место такой же площади.

Участнику предъявляется место экспозиции не позднее чем за 2 часа до начала мероприятия.

Конструкция и вещи стенда Участника не должны мешать другим Участником, и не могут превосходить площадь, указанной в регистрационной форме.

Конструкция и вещи стенда Участника не должны мешать другим Участником, и не могут превосходить площадь, указанной в регистрационной форме.

ЧАСЫ ОТКРЫТИЯ

Участник может привезти на место товары и начать подготавливаться к ярмарке 12.02, 8.00-10.30. После 10.30 двери разгрузки закрываются.

Не установив экспозиции до начала мероприятия, т.е. 11 часов – Участник получает штраф в величине 20 EUR.

ЧАСЫ ЗАКРЫТИЯ

Сбор товаров и часы вывозки 3-го декабря 16.00-18.00

Закрыв стенд экспозиции перед закрытием мероприятия, Участник может получить штраф в величине 20 EUR.

КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА:

Участник обязывается возместить Организатору и/или третьем лицам любой ущерб, принесенный действиями или не действием Участника или с ним связанными лицами вовремя подготовки к мероприятию, вовремя ярмарки или при демонтаже экспозиции.

РЕКЛАМА:

Участник имеет право предоставлять услуги, рекламироваться или заниматься коммерческой деятельностью только на ему предоставленной площади. Для предоставления услуг за предоставленной площадью, обязательно за ранее связаться с Организатором.

Реклама продукции или услуг Участника, а также форма предоставления товаров должна полностью соответствовать требованиям правовых актов ЛР, не унижать человеческого достоинства, не нарушать этические нормы и уставы равных возможностей. За содержимое рекламы и его соответствия требованиям правовых актов ЛР отвечает Участник.

ОХРАНА:

Участник самостоятельно отвечает за свои товары вовремя привозки и вывозки, охрану перед мероприятием, во время и после мероприятия.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:

Организатор оставляет за собой право менять место экспозиции Участника, место мероприятия и время, перед тем информируя об этом Участника. В таком случае Участник имеет право в течении трех дней от получения сообщения в письменном виде отказаться от участия на ярмарке и получить 100 проц. возврат налога, заплаченного Организатору. Упустив в данном пункте указанное сообщения о термине отказа от участия на ярмарке, Участнику налог не возвращается.

Участник имеет право отказаться участвовать на мероприятии и получить 80 проц. от заплаченного налога, за не менее чем 21 день (включительно) до начала ярмарки информируя об этом Организатора.

Организатор не берет на себя ответственность за претензии третьих лиц из-за патентов, торговой или фирменной марки или повреждения прав собственности, связанной с товарами или услугами, предоставляемых на экспозиции Участника.

Все претензии из-за организации мероприятия Участник имеет право предъявить в письменном виде немедленно, но не позднее чем до окончании мероприятия. Не предъявив претензий во время ярмарки, предполагается, что Организатор исполнил свои обязанности надлежащим образом и в точный срок.

За нарушение общественного порядка и несоблюдение требований правовых актов Участник берет на себя ответственность по порядку законов Литовской Республики.

Организатор ни в коем случае не является ответственным за деятельность Участника во время мероприятии, при подготовке к мероприятию и при демонстрации экспозиции.

Участник обязывается исполнять все законные указания Организатора и уполномоченных Организатором лиц.

СПОНСОРСТВО

Для спонсирования мероприятия просим связаться с Организатором мероприятия.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Все условия по Участии на мероприятии и предоставленная заявка Организатору Участником является двухсторонним соглашением между Организатором и Участником со всеми юридическими условиями. Участник, отметив пункт «Соглашаюсь с условиями», подтверждает свое обязательство придерживаться всех условий Участия. 

Если у Вас есть вопросы, на которые Вы не нашли ответов в описанных условиях, просим связаться по вверху/внизу указанным контактам.

 

 

Kontaktai

KONTAKTAI:

El. paštas: info@festivus.lt
Telefonas: +370 670 42441

ORGANIZATORIUS:

Festivus, UAB
Įmonės kodas: 304438636
PVM kodas: LT100010639112
Raudondvario pl. 164 a, LT-47173, Kaunas, Lietuva

 

CONTACTS

E-mail: info@festivus.lt
Telephone number: +370 670 42441

ORGANIZER:

Festivus, UAB
Company code: 304438636
VAT code: LT100010639112
Raudondvario pl. 164 a, LT-47173, Kaunas, Lithuania 


KOHTAKTЫ:

Эл. почта: info@festivus.lt
Телефон: +370 670 42441

ОРГАНИЗАТОР:

Фестивус, ЗАО
Код предприятия: 304438636
Koд НДС: LT100010639112
Шоссе Раудондварис 164 a, LT-47173, Каунас, Литва

Apie renginį

 

Daugpilio Kalėdinė mugė (Daugavpils Ziemassvētku tirdziņš) - išskirtinai pirmą kartą organizuojama masinė Lietuvos ir Latvijos prekybininkų Kalėdinė mugė Latvijoje, Daugpilyje.

Antrajame pagal dydį šalies mieste renginys vyks Daugpilio daugiafunkciniame sporto komplekse ir sutalpins beveik porą šimtų dalyvių.

Dvi dienas iš eilės organizuojamoje mugėje bus prekiaujama visa didžiajai metų šventei pritaikyta atributika, prekėmis, gaminiais, maisto produktais.

 

Ziemassvētku tirdziņš Daugavpilī 02.12.-03.12.17

Ziemassvētku iepirkšanās - pat divu dienu garumā!

Aicinām pievienoties un zem viena jumta radīt kopīgu Ziemassvētku pilsētiņu!

Viss, kas vajadzīgs, lai sagatavotos Ziemassvētkiem: no svētku galda līdz dāvanām vistuvākajiem.

Vieta: Daugavpils Olimpiskais centrs

Datums: 2017. gada 2.-3. decembris

 

Рожественская ярмарка в Даугавпилс 02.12-03.12

Два дня рождественских покупок!

Приглашаем Вас принять участие в создании совместного Рождественского городка под одной крышей!

Все что нужно для Рождества: от Рождественского стола до подарков для родных!

Место: Даугавпилсский Олимпийский центр

Дата: 2-3 декабря 2017 г.
Nakvynė Daugpilyje

Biplan Hotel

Adresas: 18. Novembra iela 50, Daugpilis, LV-5401, Latvija.

Biplan Hotel suteikia nuolaidas renginio dalyviams:

vienvietis kambarys - 25 EUR;

dvivietis kambarys - 33 EUR;

trivietis kambarys - 37 EUR;

liukso kambarys - 42 EUR.

Kambarį rezervuoti galite el. paštu biplanhotel@gmail.com parašant slaptažodį ,,Festivus" arba tel. nr. +371 29999950.

Failai dalyviams

„Facebook" viršelis

Kainos

Norint rasti kainas spauskite > registracija > eikite žemyn > žiūrėkite į žemėlapį.


MAISTO PRODUKTAI:

3.00m x 2.00m - 129 EUR;

 

TIK SU MĖSA, VIETOS LAUKE:

3.00m x 3.00m - 130 EUR;

 

TIK SU ŽUVIMI, VIETOS LAUKE:

3.00m x 3.00m - 130 EUR;

 

NE MAISTO PRODUKTAI:

2.00m x 2.00m - 100 EUR

3.00m x 2.00m - 120 EUR;

 

Kainų santykis priklauso nuo pasirinktos vietos kategorijos, dydžio bei galimybės naudotis elektra.